Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

Małymi krokami ku GOZpodarczej przemianie

Email
Małymi krokami ku GOZpodarczej przemianie

Jak wynika z danych raportu GUS w 2016 roku Polacy wytworzyli ponad 182 mln ton odpadów, z czego 132 mln ton (73 proc.) stanowiły odpady mineralne oraz odpady powstałe po spalaniu, 28 mln ton (16 proc.) odpady zmieszane (pozostałości po sortowaniu oraz zmieszane odpady z gospodarstw domowych), 6,4 mln ton (3,5 proc.) odpady metalowe, a ok. 3,2 mln ton (1,8 proc.) odpady pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (z wyłączeniem komunalnych), z czego niecała połowa została poddana odzyskowi, a przeszło 45 mln ton trafiło na składowiska i hałdy. Powoli jednak zwiększa się świadomość przedsiębiorców na temat właściwego zarządzania odpadami i podejmowania działań w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (in. gospodarka cyrkularna, GOZ) to idea oparta na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Cyrkularny model gospodarki niesie za sobą szereg korzyści środowiskowych, ekonomicznych, a także społecznych.

Wśród najważniejszych można wymienić:

– redukcję ilości odpadów,

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 2-4 proc. rocznie,

– ochronę przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen,

– zwiększenie konkurencyjności firm,

– 2 mln więcej miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej,

– 600 mld euro oszczędności dla europejskich przedsiębiorstw.

Zamknięty obieg otwiera lepsze jutro

Polacy starają się żyć ekologicznie. Nie są jednak świadomi zasad gospodarki cyrkularnej – trzy czwarte z nas nigdy o niej nie słyszało – tak wynika z badania „Stan wiedzy Polaków nt.

gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)”. Tymczasem to obecnie najbardziej realna koncepcja, która nie tylko ochroni nas przed degradacją ekosystemu, ale przede wszystkim przedefiniuje postrzeganie potrzeb w świecie przesyconym produktami.

Jesteśmy „eko”, ale… w kontekście GOZ niewystarczająco

Jak wynika z badań podstawowe proekologiczne działania cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Najwięcej osób segreguje odpady (74 proc.) oraz oszczędza energię w domu lub miejscu pracy (71 proc.). Większość z nas oszczędza również wodę (68 proc.) oraz robiąc przemyślane zakupy, zwraca uwagę, aby nie marnować jedzenia (67 proc.). Ponad połowa Polaków minimalizuje liczbę odpadów używając produkty wielokrotnego użytku (54 proc.) lub unikając korzystania z jednorazowych reklamówek w trakcie zakupów (52 proc.). Jednak część proekologicznych zachowań, ważnych ze względu na wdrażanie GOZ w Polsce, wciąż podejmowana jest dużo rzadziej. Tylko 28 proc. badanych wybiera produkty przyjazne środowisku lub w opakowaniach pochodzących z recyklingu. Najmniej osób (18 proc.) świadomie wybiera usługi lub produkty firm odpowiedzialnych społecznie, czyli kierujących się nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale także, podejmujących działania na rzecz ekologii, społeczeństwa czy wolontariatu pracowniczego.

Obieg zamknięty znany tylko nielicznym

Badania wskazały w jakim stopniu postawy proekologiczne Polaków przekładają się na ich świadomość wdrażania w Polsce zasad gospodarki cyrkularnej. Prawie trzech na czterech ankietowanych w ogóle nie zetknęło się z pojęciem GOZ – ponad 40 proc. nigdy o nim nie słyszało, a aż 30 proc. nie wie, czy je zna. Spośród Polaków, którzy słyszeli o GOZ (29 proc.) najwięcej osób kojarzy ten termin głównie z kwestiami środowiskowymi: możliwością zmniejszenia liczby wysypisk i odpadów (57 proc.) oraz ogólną poprawą stanu środowiska naturalnego (49 proc.). Najmniej badanych wspomniało o GOZ w kontekście nowych uregulowań prawnych UE (24 proc.), ekologicznego projektowania produktów (28 proc.) oraz CSR (29 proc.). Działania składające się na ekologiczny portret Polaków oraz ich poziom wiedzy na temat GOZ są ze sobą ściśle powiązane. Mamy duży potencjał oraz jesteśmy gotowi do aktywności (jako Polacy) na rzecz środowiska. Jednak wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę na społeczną odpowiedzialność firm, a także na to czy opakowania kupowanych przez nas produktów pochodzą z recyklingu. Również niewiele osób słyszało o GOZ w kontekście ekologicznego projektowania. Tymczasem do wdrożenia gospodarki cyrkularnej niezbędna jest wysoka świadomość konsumentów we wspomnianych obszarach.

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w polskiej petrochemii

Cykl życia produktu GOZ to gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy), jeden z kluczowych priorytetów polityki Unii Europejskiej (Circular Economy Package). Zakłada, że produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe i minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu: od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, aż po gospodarowanie odpadami. Jest to najważniejszy etap w GOZ. Odpady nie są pożądane, jednak jeżeli muszą powstać, powinny być traktowane jako surowce wtórne. Taka wizja ma prowadzić do stworzenia niskoemisyjnej i „zasobowooszczędnej” gospodarki Europy, której celem jest przekształcenie się do 2050 roku w gospodarkę zrównoważoną. W świetle polityki  UE gospodarka o obiegu zamkniętym jest zatem wielkim wyzwaniem, przed jakim staje wiele firm. W skali Polski na uwagę zasługuje spółka grupy kapitałowej największego koncernu petrochemicznego w Polsce, mająca swój zakład w Jedliczu. Jako jedyna w Polsce posiada ciąg technologiczny – instalację do rafinacji wodorem.

Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów przepracowanych (odpadowych) w kierunku olejów bazowych, stosowanych do produkcji olejów smarowych. Proces ten idealnie wpisuje się w temat gospodarki cyrkularnej. Eliminacja niekontrolowanego spalania olejów odpadowych zmniejsza skażenie środowiska naturalnego substancjami niebezpiecznymi. W roku 2018 koncern paliwowy przekazał do regeneracji około 125 Mg zużytych olejów przepracowanych.

Krok po kroku ku gospodarce cyrkularnej

Dobre praktyki, stosowane na poszczególnych etapach zarządzania odpadami, mają realne znaczenie dla efektywnego propagowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Dlatego tak istotne jest, by producenci: już na etapie projektowania decydowali się na tworzywa możliwe do ich ponownego wykorzystania, dostosowali ilości kupowanych materiałów do realnego zapotrzebowania, unikając nadmiaru i marnowania nabytych towarów, dokonali analizy ilości i rodzaju powstających odpadów, by móc zoptymalizować proces zarządzania odpadami. Dbałość o otoczenie to obowiązek każdej nowoczesnej firmy.

Dbajmy o środowisko naturalne. Łatwo je zniszczyć. Trudniej naprawić.

Źródło: GUS, Internet

Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14

tel. 13 438 41 06

www.konsorcjum.jedlicze.com.pl

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS